Klima Arızaları

Fujitsu Klima Arıza Kodları

Fujitsu Logo
Fujitsu Logo

0:00 Coms error – indoor to remote

0:00 Bağlantı hatası- iç ünite kontrolü

E1:00 Coms error – indoor to outdoor

E1:00 Bağlantı hatası- iç üniteden dış üniteye

E2:00 Return air thermistor open circuit

E2:00 Dönüş havası ısıl direnci açık devrede

E3:00 Return air thermistor short circuit

E3:00 Dönüş havası ısıl direnci kısa devrede

E4:00 Indoor coil thermistor open

E4:00 İç ünite bobin ısıl direnci açık

E5:00 Indoor coil thermistor shorted

E5:00 İç ünite bobin ısıl direnci kısa devrede

E6:00 Outdoor coil thermistor open

E6:00 Dış ünite bobin ısıl direnci açık

E7:00 Outdoor coil thermistor shorted

E7:00 Dış ünite bobin ısıl direnci kısa devrede

EA:00 Outdoor ambient thermistor open

EA:00Dış ünite ortam ısıl direnci açık

Eb:00 Outdoor ambient thermistor shorted

Eb:00Dış ünite ortam ısıl direnci kısa devrede

Ec:00 Discharge pipe themistor open

Ec:00Boşaltma borusu ısıl direnci açık

Ed:00 Discharge pipe thermistor shorted

Ed:00 Boşaltma borusu ısıl direnci kısa devrede

EE:00 High Pressure problem

EE:00 Yüksek basınç problemi

EF:00 Discharge pipe temp. Problem – too high = short of gas

Ef:00 Boşaltma ısısı problemi-çok yüksek= gazdan başka

Press “Energy Save” & “Zone Control” buttons simultaneously for longer

Eş zamanlı olarak daha uzun süre “Energy Save” & “Zone Control” düğmelerine basınız.

than 3 secs to return to normal operating mode

3 saniye sonra normal işletim moduna geçiniz.

(1) Stop the air conditioner operation.

(1)Klima işletim sistemini durdurunuz.

(2) Press the master control button and the fan control button simultaneously for 2 seconds or more to start the test run

(2) Deneme çalıştırmasını başlatmak için ana kontrol düğmesine ve pervane kontrol düğmelerine eş zamanlı olarak 2 saniye veya daha uzun basınız.

(3) Press the start/stop button to stop the test run

(3)Deneme çalıştırmasını durdurmak için başla/ dur düğmelerine basınız.

[SELF-DIAGNOSIS]

[OTO TEŞHİS]

When the error indication E:EE is displayed, follow the following items to perform the self-diagnosis.

Hata göstergesi E:EE ekrana geldiğinde oto teşhisi uygulamak için aşağıdaki maddeleri takip edin.

E:EE indicates an error has occurred.

E:EE bir hatanın meydana geldiğini gösterir.

1. REMOTE CONTROLLER DISPLAY

1.UZAKTAN KUMANDA EKRANI

1) Stop the air conditioner operation.

1) Klima işletim sistemini durdurunuz.

2) Press the set temperature buttons simultaneously for 5 seconds or more to start the self-diagnosis.)

2)Oto teşhisi başlatmak için sıcaklık ayarı düğmelerine eş zamanlı olarak 5 saniye veya daha uzun basınız.

Refer to the following tables for the description of each error code

Her bir hata kodunun tanımı için aşağıdaki çizelgeye başvurunuz.

3) Press the set temperature buttons simultaneously for 5 seconds or more to stop the self-diagnosis.

3) Oto teşhisi durdurmak için sıcaklık ayarı düğmelerine eş zamanlı olarak 5 saniye veya daha uzun basınız.

Error code = 00

Hata kodu=00

Error contents = Communication error (indoor unit to remote controller Error code = 01

Hata içeriği= Bağlantı hatası (iç üniteden uzaktan kumanda Hata kodu=01

Error contents = Communication error (indoor unit to outdoor unit)

Hata içeriği= Bağlantı hatası (iç üniteden dış üniteye)

Error code = 02

Hata kodu=02

Error contents = Room temperature sensor open

Hata içeriği= Oda sıcaklığı sensörü açık

Error code = 03

Hata kodu= 03

Error contents = Room temperature sensor short-circuited

Hata içeriği= Oda sıcaklığı sensörü kısa devrede

Error code = 04

Hata kodu= 04

Error contents = Indoor heat exchanger temperature sensor open

Hata içeriği= İç ünite ısı değiştirme aygıtı sıcaklık sensörü açık

Error code = 05

Hata kodu= 05

Error contents = Indoor heat exchanger temperature sensor shortcircuited

İç ünite ısı değiştirme aygıtı sıcaklık sensörü kısa devrede

Error code = 06

Hata kodu=06

Error contents = Outdoor heat exchanger temperature sensor open

Hata içeriği= Dış ünite ısı değiştirme aygıtı sıcaklık sensörü açık

Error code = 07

Hata kodu= 07

Error contents = Outdoor heat exchanger temperature sensor shortcircuit

Hata içeriği= Dış ünite ısı değiştirme aygıtı sıcaklık sensörü kısa devrede

Error code = 08

Hata kodu=08

Error contents = Power source connection error

Hata içeriği= Güç kaynağı bağlantı hatası

Error code = 09

Hata kodu=09

Error contents = Float switch operated

Hata içeriği=Şamandıralı kontak çalıştırıldı.

Error code = 0A

Hata kodu=0A

Error contents = Outdoor temperature sensor open

Hata içeriği= Dış ünite sıcaklık sensörü açık.

Error code = 0b

Hata kodu= 0b

Error contents = Outdoor temperature sensor short-circuited

Hata içeriği= Dış ünite sıcaklık sensörü kısa devrede.

Error code = 0c

Hata kodu= 0c

Error contents = Discharge pipe temperature sensor open

Hata içeriği= Boşaltma borusu sıcaklı sensörü açık

Error code = 0d

Hata kodu= 0d

Error contents = Discharge pipe temperature sensor short-circuited

Hata içeriği= Boşaltma borusu sıcaklık sensörü kısa devrede

Error code = 0E

Hata kodu=0E

Error contents = Outdoor high pressure abnormal

Hata içeriği= Dış ünite sıcaklık basıncı anormal

Error code = 0F

Hata kodu= 0F

Error contents = Discharge pipe temperature abnormal

Hata içeriği= Boşaltma borusu sıcaklığı anormal

Error code = 11

Hata kodu= 11

Error contents = Model abnormal

Hata içeriği= Anormal model

Error code = 12

Hata kodu= 12

Error contents = Indoor fan abnormal

Hata içeriği= İç ünite pervanesi anormal

Error code = 13

Hata kodu= 13

Error contents = Outdoor signal abnormal

Hata içeriği= Dış ünite uyarımı anormal

Error code = 14

Hata kodu= 14

Error contents = Outdoor EEPROM abnormal

Hata içeriği= Dış ünite elektronik olarak silinebilir programlanabilir ve sadece okunabilir hafıza anormal

2. OUTDOOR UNIT LEDS

2. DIŞ KISIM ÜNİTESİ KABLOLARI

When the outdoor temperature drops, the outdoor units fans may switch

to low speed.

Dışarı sıcaklığı düştüğünde, dış ünite pervaneleri düşük hıza geçebilir.

ERROR : HEAT & COOL MODEL (REVERSE CYCLE) ONLY

HATA: SADECE SICAK VE SOĞUK MODEL ( TERS ÇEVRİM)

The LED lamps operate as follows according to the error contents.

LED lambaları aşağıda verildiği gibi hata içeriğine göre çalışır.

These pages cover the current Inverter product range.

Bu sayfalar mevcut Enversör/ Evirgeç ürün aralığını kapsar.

They also cover the ARY60U, ARY54U Single and AOY19/24F/U Multi Systems.Models with Wireless Controllers

Ayrıca bu sayfalar, ARY60U, ARY54U Single ve AOY19/24F/ U Multi Sistemleri, Kablosuz Kumandalı ürünleri de kapsar.

Trouble Shooting from the Indoor Unit

İç Ünite Arıza Teşhisi

Wall Mounted Single Systems ASY, ASYA & ASYB

Duvara Monteli Tek Sistemler ASY, ASYA & ASYB

Includes AWYZ Nokria Models

AWYZ Nokria Modellerini içerir.

Red Light Operation = Off

Kırmızı ışık işleyişi= Kapalı

Green Light Timer = 2 Flashes

Yeşil Işık Zamanlayıcı= 2 kez Yanıp Söner

Reverse Comms Fail at StartupRed Light Operation = Off

Ters Bağlantı Kırmızı ışığın işleyişi başlangıcında başarısız oldu= Kapalı

Green Light Timer = 3 Flashes

Yeşil Işık Zamanlayıcı= 3 kez Yanıp Söner

Reverse Comms Fail In Use

Ters bağlantı kullanımında başarısız

Red Light Operation = Off

Kırmızı ışık işleyişi= Kapalı

Green Light Timer = 4 Flashes

Yeşil Işık Zamanlayıcı= 4 kez Yanıp Söner

Forward Comms Fail at Startup

Başlangıçta İleri Bağlantı Başarısızlığı

Red Light Operation = Off

Kırmızı Işık İşleyişi= Kapalı

Green Light Timer = 5 Flashes

Yeşil Işık Zamanlayıcı= 5 kez Yanıp Söner

Forward Comms Fail In Use

İleri Bağlantı kullanımında başarısız

Red Light Operation = Off

Kırmızı Işık İşleyişi= Kapalı

Green Light Timer = 8 Flashes

Yeşil Işık Zamanlayıcı= 8 kez Yanıp Söner

Wired Remote Control Failure

Kablolu Uzaktan Kumanda Başarısız

Red Light Operation = 2 Flashes

Kırmızı Işık İşleyişi= 2 kez Yanıp Söner

Green Light Timer = 2 Flashes

Yeşil Işık Zamanlayıcı= 2 kez Yanıp Söner

Indoor Air Sensor Fail

İç Kısım Hava Sensörü Başarısız

Red Light Operation = 2 Flashes

Kırmızı Işık İşleyişi= 2 kez Yanıp Söner

Green Light Timer = 3 Flashes

Yeşil Işık Zamanlayıcı= 3 kez Yanıp Söner

Indoor Pipe Sensor Fail

İç Ünite Boru Sensörü Başarısız

Red Light Operation = 3 Flashes

Kırmızı Işık İşleyişi= 3 kez Yanıp Söner

Green Light Timer = 2 Flashes OD

Yeşil Işık Zamanlayıcı= 2 Yanıp Söner OD (Dış Çap)

Disch Sensor Fail

Boşaltma Sensörü Başarısız

Red Light Operation = 3 Flashes

Kırmızı Işık İşleyişi= 3 Yanıp Sönme

Green Light Timer = 3 Flashes OD

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 3 Yanıp Söner OD (Dış Çap)

Pipe Sensor Fail

Boru Sensörü Başarısız

Red Light Operation = 3 Flashes

Kırmızı Işık İşleyişi= 3 kez Yanıp Söner

Green Light Timer = 4 Flashes OD

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 4 kez Yanıp Söner OD (Dış Çap)

Air Sensor Fail

Hava sensörü Başarısız

Red Light Operation = 3 Flashes

Kırmızı Işık İşleyişi= 3 kez Yanıp Söner

Green Light Timer = 8 Flashes

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 8 kez Yanıp Söner

Compressor Temp Sensor Fail

Kompresör Sıcaklık Sensörü Başarısız

Red Light Operation = 4 Flashes

Kırmızı Işık İşleyişi= 4 kez Yanıp Söner

Green Light Timer = 2 Flashes

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 2 kez Yanıp Söner

Forced Auto Switch Welded

Basınçlı Otomatik Anahtar Kaynaklı

Red Light Operation = 4 Flashes

Kırmızı Işık İşleyişi= 4 kez Yanıp söner

Green Light Timer = 3 Flashes

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 3 kez Yanıp Söner

Main Relay Welded

Ana Röle Kaynaklı

Red Light Operation = 4 Flashes

Kırmızı Işık İşleyişi= 4 kez Yanıp Söner

Green Light Timer = 4 Flashes

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 4 kez Yanıp Söner

Power Failure

Güç Arızası

Red Light Operation = 4 Flashes

Kırmızı Işık İşleyişi= 4 kez Yanıp Söner

Green Light Timer = 7 Flashes

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 7 kez Yanıp Söner

VDD Permament Stop Protection

VDD (Transistör) Kalıcı Durdurma Koruyucu

Red Light Operation = 4 Flashes

Kırmızı Işık İşleyişi= 4 kez Yanıp Söner

Green Light Timer = 8 Flashes

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 8 kez Yanıp Söner

Reverse VDD Permament Stop

Ters Transistör Kalıcı Durdurma

Red Light Operation = 5 Flashes

Kırmızı Işık İşleyişi= 5 kez Yanıp Söner

Green Light Timer = 2 Flashes

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 2 kez Yanıp Söner

Current Trip

Mevcut Sürçme

Red Light Operation = 5 Flashes

Kırmızı Işık İşleyişi = 5 kez Yanıp söner

Green Light Timer = 3 Flashes

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 3 kez Yanıp söner

CT Abnormal

Dönüş Hızı Anormal

Red Light Operation = 5 Flashes

Kırmızı Işık İşleyişi= 5 kez Yanıp Söner

Green Light Timer = 5 Flashes

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 5 kez Yanıp Söner

Compressor Failure

Kompresör Başarısız

Red Light Operation = 5 Flashes

Kırmızı Işık İşleyişi= 5 kez Yanıp Söner

Green Light Timer = 6 Flashes

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 6 kez Yanıp Söner

Outdoor Fan Failure

Dış Ünite Pervanesi Başarısız

Red Light Operation = 6 Flashes

Kırmızı Işık İşleyişi= 6 kez Yanıp Söner

Green Light Timer = 2 Flashes

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 2 kez Yanıp Söner

ID Fan Motor Locked

Sıkışmış ID(İç Çap) Pervane Motoru

Red Light Operation = 6 Flashes

Kırmızı Işık İşleyişi= 6 kez Yanıp Söner

Green Light Timer = 3 Flashes

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 3 kez Yanıp Söner

ID Fan Motor Rotation Error

ID (İç Çap) Pervane Motoru Yönünde Hata

Red Light Operation = 7 Flashes

Kırmızı Işık İşleyişi= 7 kez Yanıp Söner

Green Light Timer = 2 Flashes

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 2 kez Yanıp Söner

High Discharge Temperature

Yüksek Boşaltma Sıcaklığı

Red Light Operation = 7 Flashes

Kırmızı Işık İşleyişi= 7 kez Yanıp Söner

Green Light Timer = 3 Flashes

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 3 kez Yanıp Söner

High Pressure

Yüksek Basınç

Red Light Operation = 7 Flashes

Kırmızı Işık İşleyişi= 7 kez Yanıp Söner

Green Light Timer = 5 Flashes

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 5 kez Yanıp Söner

Pressure Switch Fail

Basınç Düğmesi Başarısız

Red Light Operation = 8 Flashes

Kırmızı Işık İşleyişi= 8 kez Yanıp Söner

Green Light Timer = 2 Flashes

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 2 kez Yanıp Söner

Active Filter AFM Fail 1st Time

Aktif filtre AFM (Gelişmiş Frekans Modülasyonu) ilk kez başarısız

Red Light Operation = 8 Flashes

Kırmızı Işık İşleyişi= 8 kez Yanıp Söner

Green Light Timer = 3 Flashes

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 3 kez Yanıp Söner

Active Filter AFM Fail 2nd Time

Aktif filtre AFM (Gelişmiş Frekans Modülasyonu) ikinci kez başarısız

Red Light Operation = 8 Flashes

Kırmızı Işık İşleyişi 8 kez Yanıp Söner

Green Light Timer = 4 Flashes

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 4 kez Yanıp Söner

PFC Circuit Error

PFC(Güç Frekans Kontrolü) Devre Hatası

Red Light Operation = Blinking

Kırmızı Işık İşleyişi= Yanıp Söner

Green Light Timer = Blinking

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= Yanıp Söner

PCB Failure

PCB (Baskılı Devre Levhası) Başarısız

All Other Wireless Indoor Units AUY, ABY & AWY Models Including Multi Systems (Not J Series or VRF)

Diğer Bütün Kablosuz İç Üniteler, AUY, ABY ve AWY Modelleri, Multi Sistemler dahil( J serisi ve VRF değil)

Red Light operation = On

Kırmızı Işık İşleyişi= Açık

Green Light Timer =

Yeşil Işık Zamanlayıcısı=

Yellow Light Swing =

Sarı Işık Salınımı=

NormalRed Light operation = On

Normal Kırmızı Işık İşleyişi= Açık

Green Light Timer = Slow Blink

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= Yavaş Yanıp Söner

Yellow Light Swing = Slow Blink

Sarı Işık Salınımı= Yavaş Yanıp Söner

Test

Deneme

Red Light operation = Blinks

Kırmızı Işık İşleyişi= Yanıp Söner

Green Light Timer = Blinks

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= Yanıp Söner

Yellow Light Swing = Off

Sarı Işık Salınımı= Kapalı

ID PCB Fail

ID(İç Çap) PCB (Baskılı Devre Levhası) Başarısız

Red Light operation = Blinks

Kırmızı Işık İşleyişi= Yanıp Söner

Green Light Timer = Blinks

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= Yanıp Sönme

Yellow Light Swing = Blinks

Sarı Işık Salınımı= Yanıp Söner

OD PCB Fail

OD(Dış Çap) PCB (Baskılı Devre Levhası) Başarısız

Red Light operation = Blinks

Kırmız Işık İşleyişi= Yanıp Söner

Green Light Timer = 2 Pulses

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 2 Sinyal

Yellow Light Swing = Off

Sarı Işık Salınımı= Kapalı

OD Power Connection Failure

OD(Dış Çap) Güç Bağlantısı Başarısız

Red Light operation = Blinks

Kırmızı Işık İşleyişi= Yanıp Söner

Green Light Timer =3 Pulses

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 3 Sinyal

Yellow Light Swing = Off

Sarı Işık Salınımı= Kapalı

OD Unit Pipe Sensor Fail

OD (Dış Çap Ünitesi) Boru Sensörü Başarısız

Red Light operation = Blinks

Kırmızı Işık İşleyişi= Yanıp Söner

Green Light Timer =4 Pulses

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 4 Sinyal

Yellow Light Swing = Off OD

Sarı Işık Salınımı= Kapalı OD (Dış Çap)

Unit Air sensor Fail

Ünite Hava Sensörü Başarısız

Red Light operation = Blinks

Kırmız Işık İşleyişi= Yanıp Söner

Green Light Timer =4 Pulses

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 4 Sinyal

Yellow Light Swing = Blinks

Sarı Işık Salınımı= Yanıp Söner

OD Unit Air sensor Short

OD(Dış Çap) Ünite Sensörü Kısa

Red Light operation = Blinks

Kırmızı Işık İşleyişi= Yanıp Söner

Green Light Timer = 5 Pulses

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 5 Sinyal

Yellow Light Swing = Off

Sarı Işık Salınımı= Kapalı

OD Unit Disch Sensor Fail

OD(Dış Çap)Ünite Boşaltma Sensörü Başarısız

Red Light operation = Blinks

Kırmızı Işık İşleyişi= Yanıp Söner

Green Light Timer = 5 Pulses

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 5 Sinyal

Yellow Light Swing = Blinks

Sarı Işık Salınımı= Yanıp Söner

OD Unit Disch Sensor Short

Dış Çap Boşaltım Sensörü Kısa

Red Light operation = Blinks

Kırmızı Işık İşleyişi= Yanıp Söner

Green Light Timer = 6 Pulses

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 6 Sinyal

Yellow Light Swing = Off

Sarı Işık Salınımı= Kapalı

High Pressure

Yüksek Basınç

Red Light operation = Blinks

Kırmızı Işık İşleyişi= Yanıp Söner

Green Light Timer = 7 Pulses

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 7 Sinyal

Yellow Light Swing = Off

Sarı Işık Salınımı= Kapalı

High Discharge or Compressor Temp

Yüksek Boşaltma veya Kompresör Sıcaklığı

Red Light operation = Blinks

Kırmızı Işık İşleyişi= Yanıp Söner

Green Light Timer = 9 Pulses

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 9 Sinyal

Yellow Light Swing = Off

Sarı Işık Salınımı= Kapalı

OD Unit Compressor Temp Sensor

Dış Çap Ünite Kompresör Sıcaklık Sensörü

Red Light operation = Blinks

Kırmızı Işık İşleyişi= Yanıp Söner

Green Light Timer = 10 Pulses

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 10 Sinyal

Yellow Light Swing = Off

Sarı Işık Salınımı= Kapalı

IPM Error

IPM(İyonize Profil Monitörü)Başarısız

Red Light operation = Blinks

Kırmızı Işık İşleyişi= Yanıp Söner

Green Light Timer = 11 Pulses

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 11 Sinyal

Yellow Light Swing = Off

Sarı Işık Salınımı= Kapalı

CT Error

CT(Salınım Zamanı) Başarısız

Red Light operation = Blinks

Kırmızı Işık İşleyişi= Yanıp Söner

Green Light Timer = 12 Pulses

Yeşil Işık Zamanlayıcı= 12 Sinyal

Yellow Light Swing = Off

Sarı Işık Salınımı= Kapalı

AFM Filter Error

AFM(Yüksek Frekans Modülasyon) Filtresi Başarısız

Red Light operation = Blinks

Kırmızı Işık İşleyişi= Yanıp Söner

Green Light Timer = 13 Pulses

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 13 Sinyal

Yellow Light Swing = Off

Sarı Işık Salınımı= Kapalı

Compressor Error

Kompresör Başarısız

Red Light operation = Blinks

Kırmızı Işık İşleyişi= Yanıp Söner

Green Light Timer = 14 Pulses

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 14 Sinyal

Yellow Light Swing = Off

Sarı Işık Salınımı= Kapalı

OD Fan Motor Fail

Dış Çap Pervane Motoru Başarısız

Red Light operation = 2 Pulses

Kırmızı Işık İşleyişi= 2 Sinyal

Green Light Timer = Blinks

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= Yanıp Söner

Yellow Light Swing = Off

Sarı Işık Salınımı= Kapalı

Air Sensor Open

Hava Sensörü Açık

Red Light operation = 2 Pulses

Kırmızı Işık İşleyişi= 2 Sinyal

Green Light Timer = Blinks

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= Yanıp Söner

Yellow Light Swing = Blinks

Sarı Işık Salınımı= Yanıp Söner

Air Sensor Closed

Hava Sensörü Kapalı

Red Light operation = 3 Pulses

Kırmızı Işık İşleyişi= 3 Sinyal

Green Light Timer = Blinks

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= Yanıp Söner

Yellow Light Swing = Off

Sarı Işık Salınımı= Kapalı

Pipe Sensor Open

Boru Sensörü Açık

Red Light operation = 3 Pulses

Kırmızı Işık İşleyişi= 3 Sinyal

Green Light Timer = Blinks

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= Yanıp Söner

Yellow Light Swing = Blinks

Sarı Işık Salınımı= Yanıp Söner

Pipe Sensor Closed

Boru Sensörü Kapalı

Red Light operation = 4 Pulses

Kırmızı Işık İşleyişi= 4 Sinyal

Green Light Timer = Blinks

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= Yanıp Söner

Yellow Light Swing = Off

Sarı Işık Salınımı= Kapalı

Drain Problem

Boşaltma Problemi

Red Light operation = 5 Pulses

Kırmızı Işık İşleyişi= 5 Sinyal

Green Light Timer = Blinks

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= Yanıp Söner

Yellow Light Swing = Off

Sarı Işık Salınımı= Kapalı

Communication Error

Bağlantı Hatası

Red Light operation = 5 Pulses

Kırmızı Işık İşleyişi= 5 Sinyal

Green Light Timer = Blinks

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= Yanıp Söner

Yellow Light Swing = Blinks

Sarı Işık Salınımı= Yanıp Söner

OD PCB or Wiring Error

OD(Dış Çap) PCB (Baskılı Devre Levhası) veya Kablaj Hatası

Red Light operation = 6 Pulses

Kırmız Işık İşleyişi= 6 Sinyal

Green Light Timer = Blinks

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= Yanıp Söner

Yellow Light Swing = Off

Sarı Işık Salınımı= Kapalı

Indoor Fan Failure

İç Ünite Pervane Hatası

Wall Mounted Multi Models

Duvara Monte Multi Modeller

Initial Display

Birinci Ekran

Red = 2 Flashes

Kırmızı= 2 Yanıp Söner

Green = Blinks

Yeşil= Yanıp Söner

Meaning = ID Sensor Failure

Anlamı= ID(İç Çap) Sensörü Başarısız

Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red RC

Kızılötesi Uzaktan Kumandadaki Test Düğmesine Basarak Daha Fazla Sorgulama

Red = Blinks

Kırmızı= Yanıp Söner

Green = 2 Flashes

Yeşil= 2 kez Yanıp Söner

ID Air Sensor

ID ( İç Çap) Hava Sensörü

Initial Display

Birinci Ekran

Red = 2 Flashes

Kırmızı= 2 kez Yanıp Söner

Green = Blinks

Yeşil= Yanıp Söner

Meaning = ID Sensor Failure

Anlamı= ID (İç Çap) Sensörü Başarısız

Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red RC

Kızılötesi Uzaktan Kumandadaki Test Düğmesine Basarak Daha Fazla Sorgulama

Red = Blinks

Kırmızı= Yanıp Söner

Green = 3 Flashes

Yeşil= 3 kez Yanıp Söner

ID Pipe Sensor

ID (İç Çap) Boru Sensörü

Initial Display

Birinci Ekran

Red = 4 Flashes

Kırmızı= 4 kez Yanıp Söner

Green = Blinks

Yeşil= Yanıp Söner

Meaning = ID Control Error

Anlamı= ID (İç Çap Kontrol) Başarısız

Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red RC

Kızılötesi Uzaktan Kumandadaki Test Düğmesine Basarak Daha Fazla Sorgulama

Red = Blinks

Kırmızı= Yanıp Söner

Green = 2 Flashes

Yeşil= 2 Yanıp Söner

Manual Auto Button Error

Otomatik Menü Düğmesi Başarısız

Initial Display

Birinci Ekran

Red = 4 Flashes

Kırmızı= 4 kez Yanıp Söner

Green = Blinks

Yeşil= Yanıp Söner

Meaning = ID Control Error

Anlamı= ID (İç Çap) Konrol Hatası

Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red RC

Kızılötesi Uzaktan Kumandadaki Test Düğmesine Basarak Daha Fazla Sorgulama

Red = Blinks

Kırmızı= Yanıp Söner

Green = 4 Flashes

Yeşil= 4 kez Yanıp Söner

Power Source Failure

Güç Kaynağı Başarısız

Initial Display

Birinci Ekran

Red = 5 Flashes

Kırmızı= 5 kez Yanıp Söner

Green = Blinks

Yeşil= Yanıp Söner

Meaning = Comms Failure

Anlamı= Bağlantı Hatası

Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red RC

Kızılötesi Uzaktan Kumandadaki Test Düğmesine Basarak Daha Fazla Sorgulama

Red = Blinks

Kırmızı= Yanıp Söner

Green = 2 Flashes

Yeşil= 2 kez Yanıp Söner

Reverse Comms Failure

Ters Bağlantı Başarısız

Initial Display

Birinci Ekran

Red = 5 Flashes

Kırmızı= 5 kez Yanıp Söner

Green = Blinks

Yeşil= Yanıp Söner

Meaning = Comms Failure

Anlamı= Bağlantı Başarısız

Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red RC

Kızılötesi Uzaktan Kumandadaki Test Düğmesine Basarak Daha Fazla Sorgulama

Red = Blinks

Kırmızı= Yanıp Söner

Green = 3 Flashes

Yeşil= 3 kez Yanıp Söner

Forward Comms Failure

İleri Bağlantı Hatası

Initial Display

Birinci Ekran

Red = 6 Flashes

Kırmızı= 6 kez Yanıp söner

Green = Blinks

Yeşil= Yanıp Söner

Meaning = ID Fan Failure

Anlamı= ID (İç Çap) Pervanesi Başarısız

Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red RC

Kızılötesi Uzaktan Kumandadaki Test Düğmesine Basarak Daha Fazla Sorgulama

Red = Blinks

Kırmızı= Yanıp Söner

Green = 2 Flashes

Yeşil= 2 kez Yanıp Söner

Motor locked

Kilitli Motor

Initial Display

Birinci Ekran

Red = 6 Flashes

Kırmızı= 6 kez Yanıp Söner

Green = Blinks

Yeşil= Yanıp Söner

Meaning = ID Fan Failure

Anlamı= ID (İç Çap) Pervanesi Başarısız

Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red RC

Kızılötesi Uzaktan Kumandadaki Test Düğmesine Basarak Daha Fazla Sorgulama

Red = Blinks

Kırmızı= Yanıp Söner

Green = 3 Flashes

Yeşil= 3 kez Yanıp Söner

Motor RPM Incorrect

Motor Dakikadaki Devir Sayısı Hatalı

Initial Display

Birinci Ekran

Red = Blinks

Kırmızı= Yanıp Söner

Green = 2 Flashes

Yeşil= 2 kez Yanıp Söner

Meaning = OD Thermistor Fail

Anlamı= OD (Dış Çap) Isıl Basıncı Başarısız

Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red RC

Kızılötesi Uzaktan Kumandadaki Test Düğmesine Basarak Daha Fazla Sorgulama

Red = 2 Flashes

Kırmızı= 2 kez Yanıp Söner

Green = Blinks

Yeşil= Yanıp Söner

OD Discharge Sensor Fail

OD (Dış Çap) Boşaltma Sensörü Başarısız

Initial Display

İlk Görünüm

Red = Blinks

Kırmızı= Yanıp Söner

Green = 2 Flashes

Yeşil= 2 kez Yanıp Söner

Meaning = OD Thermistor Fail

Anlamı= OD (Dış Çap) Isıl Basıncı Başarısız

Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red RCl

Kızılötesi Uzaktan Kumandadaki Test Düğmesine Basarak Daha Fazla Sorgulama

Red = 4 Flashes

Kırmızı= 4 kez Yanıp Söner

Green = Blinks

Yeşil= Yanıp Söner

OD Pipe Sensor Fail

Dış Çap Boru Sensörü Başarısız

Initial Display

İlk Görünüm

Red = Blinks

Kırmızı= Yanıp Söner

Green = 2 Flashes

Yeşil= 2 kez Yanıp Söner

Meaning = OD Thermistor Fail

Anlamı= OD (Dış Çap) Isıl Basıncı Başarısız

Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red RC

Kızılötesi Uzaktan Kumandadaki Test Düğmesine Basarak Daha Fazla Sorgulama

Red = 6 Flashes

Kırmızı= 6 kez Yanıp Söner

Green = Blinks

Yeşil= Yanıp Söner

OD Air Sensor Fail

OD(Dış Çap) Hava Sensörü Başarısız

Initial Display

İlk Görünüm

Red = Blinks

Kırmızı= Yanıp Söner

Green = 2 Flashes

Yeşil= 2 kez Yanıp Söner

Meaning = OD Thermistor Fail

Anlamı= OD (Dış Çap) Isıl Basıncı Başarısız

Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red

Kızılötesi Uzaktan Kumandadaki Test Düğmesine Basarak Daha Fazla Sorgulama

Red = 8 Flashes

Kırmızı= 8 Yanıp Söner

Green = Blinks

Yeşil= Yanıp Söner

Compressor Temp Sensor Fail

Kompresör Sıcaklık Sensörü Başarısız

Initial Display

İlk Görünüm

Red = Blinks

Kırmızı= Yanıp Söner

Green = 2 Flashes

Yeşil= 2 kez Yanıp Söner

Meaning = OD Thermistor Fail

Anlamı= OD (Dış Çap)Isıl Basıncı Başarısız

Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red

Kızılötesi Uzaktan Kumandadaki Test Düğmesine Basarak Daha Fazla Sorgulama

Red = 9 Flashes

Kırmızı= 9 kez Yanıp Söner

Green = Blinks

Yeşil= Yanıp Söner

2 Way Valve Sensor Fail

Çift Yönlü Vana Sensörü Başarısız

Initial Display

İlk Görünüm

Red = Blinks

Kırmızı= Yanıp Söner

Green = 2 Flashes

Yeşil= 2 kez Yanıp Söner

Meaning = OD Thermistor Fail

Anlamı= OD (Dış Çap) Isıl Basıncı Başarısız

Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red

Kızılötesi Uzaktan Kumandadaki Test Düğmesine Basarak Daha Fazla Sorgulama

Red = 10 Flashes

Kırmızı= 10 kez Yanıp Söner

Green = Blinks

Yeşil= Yanıp Söner

3 Way Valve Sensor Fail

3 Yönlü Vana Sensörü Başarısız

Initial Display

İlk Görünüm

Red = Blinks

Kırmızı= Yanıp Söner

Green = 3 Flashes

Yeşil= 3 kez Yanıp Söner

Meaning = Pressure Switch

Anlamı= Basınç Düğmesi

Red = 2 Flashes

Kırmızı= 2 kez Yanıp Söner

Green = Blinks

Yeşil= Yanıp Söner

Pressure Switch

Basınç Düğmesi

Initial Display

İlk Görünüm

Red = Blinks

Kırmızı= Yanıp Söner

Green = 4 Flashes

Yeşil= 4 kez Yanıp Söner

Meaning = D Units Incorrect

Anlamı= D Ünitesi Hatalı

Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red

Kızılötesi Uzaktan Kumandadaki Test Düğmesine Basarak Daha Fazla Sorgulama

Red = 2 Flashes

Kırmızı= 2 kez Yanıp Söner

Green = Blinks

Yeşil= Yanıp Söner

Incorrect Indoor Unit Index

Hatalı İç Kısım Ünitesi Göstergesi

Initial Display

İlk Görünüm

Red = Blinks

Kırmızı= Yanıp Söner

Green = 5 Flashes

Yeşil= 5 kez Yanıp Söner

Meaning = Inverter Failure

Anlamı= Evirgeç Başarısız

Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red

Kızılötesi Uzaktan Kumandadaki Test Düğmesine Basarak Daha Fazla Sorgulama

Red = 2 Flashes

Kırmızı= 2 kez Yanıp Söner

Green = Blinks

Yeşil= Yanıp Söner

IPM Failure

İyonize Profil Monitörü Başarısız

Initial Display

İlk Görünüm

Red = Blinks

Kırmızı= Yanıp Söner

Green = 5 Flashes

Yeşil= 5 kez Yanıp Söner

Meaning = Inverter Failure

Anlamı= Evirgeç Başarısız

Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red

Kızılötesi Uzaktan Kumandadaki Test Düğmesine Basarak Daha Fazla Sorgulama

Red = 5 Flashes

Kırmızı= 5 kez Yanıp Söner

Green = Blinks

Yeşil= Yanıp Söner

Compressor Failure

Kompresör/ Sıkıştırıcı Başarısızlığı

Fujitsu Air Conditioner Hardwired Remote Controller System Error Codes.

Fujitsu Klima Sistemi Kablolu Uzaktan Kumanda Sistemi Hata kodları

When EE:EE is displayed on remote control , press “Energy Save” &

“Zone Control” buttons simultaneously for longer than 3 secs.

EE:EE uzaktan kumandada görüldüğünde, eş zamanlı olarak “Energy Save” &“Zone Control” düğmelerine 3 saniyeden fazla basınız.

Sending
User Review
0 (0 votes)

Soru Sor / Yorum Yap

Call Now ButtonCANSERVİS ARA